ชื่อ - นามสกุล :นายประกิต กะติศิลา
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักการภารโรง/พนักงานขับรถ/ลูกจ้าง/พนักงานบริการ/ยาม/แม่บ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานบริการ