ชื่อ - นามสกุล :นางสะอิ้ง สุพลนิวงศ์
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักการภารโรง/พนักงานขับรถ/ลูกจ้าง/พนักงานบริการ/ยาม/แม่บ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้าน