• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษีไศล
  • จัดทำโดยนายรุ่งโรจน์ เขียวศรี เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 ทีอยู่ 5 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-681040