» หน้าหลัก

  » ประมวลวิชา

  » เข้าห้องเรียน
» ครูผู้สอน

 คำชี้แจง

บทเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นการเรียนโดยใช้เว็บเป็นหลักร่วมกับในชันเรียนในการเรียนครั้งนี้นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนตามขั้นตอนจึงจะประสบผลสำเร็จในการเรียน


คำแนะนำในการศึกษาบทเรียน


1.ศึกษาทำความเข้าใจคำอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์รายวิชา
2. เข้าสู่บทเรียนโดยเริ่มการศึกษาดังขั้นตอนต่อไปนี้
          2.1 ศึกษาจากหัวข้อที่ 1 จนถึงหัวข้อสุดท้ายตามลำดับ
          2.2 บทเรียนจะประกอบด้วยเนื้อหาและภาพประกอบช่วยเสริมการทำความเข้าใจ
          2.3 หลังจากศึกษาบทเรียนทุกหน่วยเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน
3. หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นนักศึกษาสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ห้องผู้สอน
4. นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหน้าต่างค้นคว้าเพิ่มเติมซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่นักศึกษาทำการศึกษา