กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส ชะบา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางปุณยวีร์ จิรวิริยพงษ์
นางปราณี สีดา
นางกัลย์ศรุตา สากระจาย
น.ส.ปรัศนี เกษสร
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จิระธาดา
นางชรัลภัสร์ พิสุทธิ์จิระธาดา
นางเฉลิมพร เอิกเกริก
น.ส.ศิริพรรณ ตะเพียนทอง
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายวรัณณวัฒน์ ศรีวงษ์
น.ส.สกุลกานต์ แย้มแก้ว
นายวรวุฒิ ประจุทรัพย์
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู

 

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู