ฝ่ายบริหาร

นางวัชรินทร์ คำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสุกัญญา ชะบาธนพงษ์
นางสาวกิตติยา ศรีสงคราม
นายไพฑูรย์ ประสมศรี
นายสกุลวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานงบประมาณ
บริหารงานกิจการนักเรียน