กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบังอร นาห่อม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางธัณย์ประภา ดวงกุลวรเสฏฐ์
นางอุบลรัตน์ วรรณวงษ์
นางจุฑารัตน์ บัวหุ่ง
นายไผ่ดำรงณ์ อินธรรม
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางทองปลิว กะตะศิลา
น.ส.รุจิกาญจน์ ปัทม์ตายะพงศ์
นางหฤทัย เชื้อชาญ
นางสุลัดดา สุริยะศรี
ครู
ครู
ครู
ครู

 

น.ส.วาสนา แสวงศรี
น.ส.วรรณวิภา สุทธิสน
น.ส.บานเย็น ดวงไชย
นายจักรพันธ์ คำจันทร์
ครู
ครู
ครู
ครู

 

น.ส.วัชรี ศรีละพันธ์
นายสุพจน์ สอนศรี
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู