กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสุนทร ใจภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางมาลินี สมทรัพย์
นางสาวณัฐรดาพร อนันต์ธนวัต
น.ส.ระวีวรรณ ธนาเพ็งจันทร์
น.ส.ณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายรังสรรค์ พลอาจ
นางปรานี ปลัดสงคราม
น.ส.ปราณรี ศรีสมุทร
นางสุวิดา ภูมิภาค
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางสุดาวัลย์ ใจภักดี
น.ส.คนึงนิจ พรมลา
นายบุญมาก ทีฆา
น.ส.พิกุล พลพงษ์
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางปนัดดา อินเสาร์
น.ส.ประนิตดา จันทร์แจ้ง
นางตะวัน พันธ์ขาว
นายศราวุฒิ พิมพ์ชัยศรี
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายกัมปนาท วงศ์นาดี
น.ส.นารียา คงดี
นายศกร พรหมทา
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู