กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุวิดา ภูมิภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางมาลินี สมทรัพย์
ว่าง
น.ส.ระวีวรรณ ธนาเพ็งจันทร์
น.ส.ณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายรังสรรค์ พลอาจ
นางปรานี ปลัดสงคราม
น.ส.ปราณรี ศรีสมุทร
นายสุนทร ใจภักดี
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางสุดาวัลย์ ใจภักดี
น.ส.คนึงนิจ พรมลา
นายบุญมาก ทีฆา
น.ส.พิกุล พลพงษ์
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางปนัดดา อินเสาร์
น.ส.ประนิตดา จันทร์แจ้ง
นางตะวัน พันธ์ขาว
นายศราวุฒิ พิมพ์ชัยศรี
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายกัมปนาท วงศ์นาดี
น.ส.นารียา คงดี
นายศกร พรหมทา
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู