กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชัยศิริ ลีลาภักดีพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายรสพงศ์ รัตนสุพรหมกุล
นางจุฑารัตน์ สุระโคตร
นางเพ็ญนภา ใจสุข
นางวาสนา สิมมา
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายนัชนะ ไสยศาสตร์
นายวชิรวิชญ์ พรหมทา
นางอ้อย แพงเพชร
นายทวี แพงเพชร
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายธัณยกิตติ์ โชติพันธ์คำแก้ว
นายชัยพิพัฒน์ แหวนหล่อ
น.ส.ศุภกาญจน์ ศรีโสดาพล
น.ส.พัชราภรณ์ นามเดช
ครู
ครู
ครู
ครู

 

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู