กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสถิต ศรีหะจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายสมศักดิ์ มีกรูด
นายพสิษฐ์ คำเพราะ
นางทิพย์สุดา ไกรเกตุ
นายพลายุทธ ธรรมบุตร
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายครรชิต คงแสนคำ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู