กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสถิต ศรีหะจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

79
นายสมศักดิ์ มีกรูด
นายพสิษฐ์ คำเพราะ
นายปิยะพงษ์ อ่อนหวาน
นายพลายุทธ ธรรมบุตร
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายครรชิต คงแสนคำ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู