กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายรุ่งโรจน์ เขียวศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

ว่าง
นางพิมนภัทร์ จันทร์ชัยภักดิ์
นายสิริชัย แรงรอบ
นางรัตติกร อุปสาร
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางวิมลพรรณ ไชยยงยศ
นายชัยวัฒน์ พรหมมา
นายเชิดชัย ปัญญา
น.ส.ภัทรธิดา ศรีสวัสดิ์
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางสาวิตรี บุญเย็น
น.ส.ศิริพร สายสี
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู