กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชัยวัฒน์ พรหมมา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางวิมลพรรณ ไชยยงยศ
นางพิมนภัทร์ จันทร์ชัยภักดิ์
นายสิริชัย แรงรอบ
ว่าง
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นายรุ่งโรจน์ เขียวศรี
นายเชิดชัย ปัญญา
น.ส.ภัทรธิดา ศรีสวัสดิ์
นางสาวิตรี บุญเย็น
ครู
ครู
ครู
ครู

 

น.ส.ศิริพร สายสี
นางสาววิลาวัลย์ โพธิ
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู