กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปัฏฐกรณ์ สามะณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายสุรสิทธิ์ สืบเพ็ง
นายภูริพัฒน์ ลือขจร
น.ส.กานต์ทิมา โพธิ์งาม
นางหอมไกล อังคะสี
ครู
ครู
ครู
ครู

 

น.ส.มนัสวี สุระบุตร
น.ส.กัญญารัตน์ ไชยประโคม
น.ส.กนกอร สอลอ
น.ส.สมเพียร บานชื่น
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางสาวศรีสุดา ชานนท์
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู