กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางหอมไกล อังคะสี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นายสุรสิทธิ์ สืบเพ็ง
นายภูริพัฒน์ ลือขจร
น.ส.กานต์ทิมา โพธิ์งาม
นายปัฏฐกรณ์ สามะณี
ครู
ครู
ครู
ครู

 

น.ส.มนัสวี สุระบุตร
น.ส.กัญญารัตน์ ไชยประโคม
น.ส.กนกอร สอลอ
น.ส.สมเพียร บานชื่น
ครู
ครู
ครู
ครู

 

นางสาวศรีสุดา ชานนท์
น.ส.อมราพร สุรวิทย์
ชื่อ
ชื่อ
ครู
ครู
ครู
ครู