วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนราษีไศล
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ครูเป็นมืออาชีพ  ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๒. ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพครู  ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน

๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  อย่างมีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์

๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๒. ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพครู  ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน

๓. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๒. ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพครู  ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน

๓. จัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

๔. จัดหาสื่อ  เทคโนโลยีทีทันสมัยให้เพียงพอ  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

๕. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

๑.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร

๓.ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๗.โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

๘.โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

๙.โรงเรียนสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอเอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

๑๐.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๑๑.ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ